همان‌طور که هر جامعه‌ای ارزش‌های خاص خود را دارد، عصر نسیم هم ارزش‌هایی دارد که حفظ و ترویج آن‌ها موجب انسجام و تمایز آن از سایر سازمان‌ها می‌شود. با ملاحظه‌ی فلسفه‌ی فکری مدیران عصر نسیم و همچنین شخصیت کارکنان این سازمان، ایجاد فضایی که در آن، تمامی تفاوت‌ها در کانون رشد و بقای عصر نسیم معنا پیدا کند بسیار حائز اهمیت بوده و بنابراین ما در عصر نسیم، خود را با رعایت ارزش‌هایی که از فرهنگ آن می‌آید، غنی خواهیم کرد.